Vad är sport och vilken definition gäller för sport?

Ordet sport kommer från det fornfranska ordet de[s]port. Den ungefärliga betydelsen ”nöje”

och ”tidsfördriv” (jämför ”fritidsnöje”). På engelska heter det sports där det ursprungligen

betydde något i stil med “nöje”. I äldre svenska syftade sport på frilufts nöjen som jakt och

sportfiske.  

 

Det är en aktivitet som involverar fysisk ansträngning och skicklighet där en individ eller ett team tävlar mot en annan eller andra för underhållning.

Termen sport är ofta redskapsbaserad och omfattar även vissa aktiviteter som inte är fysiska och enligt en ännu vidare definition även spel som frågesport och schack.

 

SSF värnar om träning inom sex med syfte att alla som deltar ska göra det mest av rent nöje för att uppnå sitt mål och vad man önskar med träning.

För SSF är det oerhört viktigt att alla viktiga segment från samhället ska vara inplanterade i

förbundets arbete som: 

Idrott, kön och genus.

Etnisk mångfald och integration.

Möjligheten till motion och fysisk aktivitet.

Kvinnor och män tillsammans inom sport.

Kostnadernas omfattning för denna sport, och tillgänglighet.

Doping- och antidopingforskning ska efterföljas.

Idrottens sociala betydelse.

Tävlings- och motionsvanor.

Lärande och erfarenheters värde under träning, samt elit, nationell eller internationell

tävling.

 

SSF utbildar aktivt mot stigmatisering av kvinnor, (även om dagens förklaring övrigt i världen är annorlunda när det gäller kvinnors undergivenhet till män),

SSF fortsätter att träna aktivt med jämlikhet mellan kvinnor och män.

SSF följer alla policydokument, stödjer sina medlemmar och uppmanar för ett sunt liv inom sport dem själva utövar och tränar på elit och internationell nivå.

SSF vill inte skapa onödiga fördelningar mellan kvinnor och män. 

 

Utvärdering av idrotten kan således påstå att idrotten socialiserar sina deltagare till en

uppfattning om vikten av att en åtskillnad mellan könen upprätthålls, vilket också implicerar ett visst maktförhållande dem emellan. 

Tävlingsidrotten bidrar starkt till upprättandet och bibehållandet av en viss genusordning.

Tävlings sport kan med andra ord fylla en rad olika funktioner för både individen och samhället. 

 

Redan i förordet till visionsdokumentet fastslås den höga am Tomas Petersons resonemang

om föreningsfostran och tävlingsfostran nivån med påpekandet att idrottslig verksamhet

syftar till att ”utveckla människor positivt i alla avseenden” och att idrottsrörelsen därmed

vill verka för ”ett bra samhälle”.

 Utgångspunkten är att alla som söker sig till föreningslivet skall vara välkomna och ges möjlighet att delta och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 

Även demokratiaspekter är viktiga, det vill säga att ideell verksamhet ska uppmuntra till engagemang och delaktighet.

Den andra formen, tävlingsfostran, utgör på motsvarande sätt idrottens eget uppdrag. 

Här är målet att dels utbilda individer i olika grenspecifika idrottsliga färdigheter, att hantera

vinst och förlust, följa regler och instruktioner samt vikten av seriösa träningssatsningar för att nå idrottsliga mål. 

Just kombinationen av föreningsfostran och tävlingsfostran sätter, enligt Peterson, en stark prägel på all idrottsverksamhet.

Hur en läroplan för sport formuleras skiljer sig ofta från hur den tolkas. Ofta görs det

tolkningar, tillägg och från drag från den ursprungliga läroplanen i transformeringsfasen,

enligt Göran Linde.

Egna policydokument för SF RF uppmanade således SF att skriva egna policydokument

utifrån Idrotten vill.

Förbunden erbjöds också stöd för detta, i form av såväl pengar som rådgivning. 

SSF följer alla policydokument, stödjer sina medlemmar och uppmanar för ett sunt liv inom sport dem själva utövar och tränar på elit och internationell nivå.

Vad är viktigt med ett riktigt bra träningspass i sex?

För att en medlem ska kunna prestera på en högre nivå och uppnå kriterier för att träna på

elit eller internationell nivå, medlem måste uppfylla vissa krav. 

 

Dem mest kreativa medlemmar med smarta idéer, starka känslor, fantasy, fysisk kondition, uthållighet och prestanda kommer att samlar nödvändiga poäng för att kunna tävla i olika tävlingar på olika nivåer.

Varje tävlande som tävlar på elitnivå är beroende av psykisk träning för att klara den stora press som sker när det behövs som mest.

Utan psykiskt stöd från psykolog eller någon annan kompetent coach är framgång inte fullbordad i det mesta fall.

Tävlande som vill uppnå stor framgång är beroende av kompetent personal, som oftast är psykologer eller sexologer.

Sexologer har en stor kompetens att hjälpa tävlande och är en av de viktigaste punkter när det gäller tävlingar i sex.

 

Sexologer har stor inflytande genom upplysning/utbildning.